Du har {{cart.length}} hold i kurven

{{shoppingCartTextDefinitions.timeoutExpireNote}} {{timeoutString}}

Vedtægter

Verninge Husflid byder på kurser og aktiviteter for både børn og voksne. Vedtægter for Verninge Husflid kan du se her på siden - hvor den også kan hentes som pdf fil.

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Verninge Husflid med hjemsted i Assens kommune.

 

§2 Landsorganisation

Foreningen er medlem af landsforbundet Fora.

 

§3 Formål

Foreningens formål er at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet.

Foreningen arbejder for at fremme og udvikle den danske husflid, samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier.

 

§4 Virksomhed

Formålet søges opnået gennem folkeoplysende kurser og andre former for folkeoplysende aktivitet, herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner.

 

§5 Medlemmer

Alle kan bliver medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

 

§6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.  Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden, skolelederen eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Der skrives referat af møderne.

Det er bestyrelsens opgave at:

l.     Ansætte og afskedige en skoleleder.

2.    Udarbejde budget og regnskab.

3.    Føre fortegnelse over foreningens ejendele og evt. holde disse forsikret mod tyveri og brand.

4.    For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men bestyrelsen hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

 

§7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts-maj måned. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annoncering mindst 2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest l uge før dens afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, som indeholder følgende punkter.

l.     Valg af dirigent og referent.

2.    Formandens beretning.

3.    Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

4.    Indkomne forslag fra medlemmerne.

5.    Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.

6.    Fastlæggelse af kontingent.

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

8.    Valg af revisor eller statsautoriseret revisor. Valg af revisorsuppleant.

9.    Eventuelt.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. På den årlige generalforsamling er skiftevis 2-3 og 3-4 af medlemmerne på valg. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder l. suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling.

Valgperioden for suppleanterne er l år. Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges l hvert år. Revisorsuppleanten vælges for l år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller l/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

 

§9 Skoleleder

Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse af kursusvirksomheden for børn og voksne i henhold til Folkeoplysningsloven.

Skolelederen udarbejder undervisningstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

 

§ 10 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til kommunens   tilskudsmodel og regler for regnskabsaflæggelse og revision.

 

§ 11 Deltagerindflydelse

Deltagere i kursusvirksomheden orienteres om foreningens virksomhed og om muligheden for at øve indflydelse på ledelsen som medlem af foreningen. Der gives desuden mulighed for, at kursisterne kan vælge et ekstra medlem til bestyrelsen for et år ad gangen.

 

§12 Vedtægter

Vedtægter kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Fora.

 

§13 Nedlæggelse af foreningen

Nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen.

 

Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Med henblik på at overholde formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler m.v. skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

 

§14 Anvendelse af foreningens midler

Foreningens midler skal ved nedlæggelse sikres til anvendelse, ved eventuel genoptagelse af husflidsarbejdet på egnen.  Midlerne administreres i hviletiden af Fora. Hvis der ikke efter 10 års forløb har vist sig mulighed for at genoptage foreningens virksomhed, tilfalder foreningens midler Dansk Husflidsselskabs mindefond, hvor de kan anvendes til støtte for andre husflidsforeninger.

Foreningens papirer afleveres til arkivering hos Fora eller efter aftale med Fora til et lokalt museum eller arkiv.

 

 § 15 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for Fora og træder, efter godkendelse i Foras styrelse, i kraft den 26. marts 2015. De erstatter hidtil gældende vedtægter.

 

Således vedtaget på generalforsamling den 26. marts 2015

KONTAKT


Verninge Husflid
Brunsegårdsvej 43
5690 Tommerup

Telefon: 64762294

Mail: verninge@husflid.dk

CVR: 26463076

Telefontid: Vi har ikke faste telefontider - prøv - og lyt til vores telefonsvarer - hvis vi ikke svarer.


Medlem af Fora